Sukuseuran säännöt

Sukuseura Rautalammin Pakariset ry:n säännöt PDF Tulosta SähköpostiYhdistyksen nimi on Rautalammin Pakariset ry ja sen kotipaikka on Rautalammin kunta, toimialueena koko maa. 


Yhdistyksen tarkoituksena on vaalia suvun perinteitä ja edistää yhteenkuuluvuuden tunnetta suvun jäsenten keskuudessa. 


Yhdistys pyrkii toteuttamaan tarkoitusperiään

                      - järjestämällä kokouksia

                      - keräämällä ja arkistoimalla sukua koskevaa tietoutta

                      - selvittämällä suvun vaiheita sekä saattamalla tutkimustyön tulokset jäsenten tietoon

                      - jatkuvasti luetteloimalla suvun jäsenet 


Yhdistyksen jäseneksi voidaan hyväksyä jokainen 18 vuotta täyttänyt, joka polveutuu Rautalammin sukuhaarasta sekä hänen lapsensa ja puolisonsa. 


Yhdistykseen pyrkivän on ilmoitettava siitä yhdistyksen hallitukselle, joka päättää jäseneksi ottamisesta. Jäsenen, joka haluaa erota yhdistyksestä, on siitä ilmoitettava yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai suullisesti yhdistyksen kokoukselle pöytäkirjaan merkittäväksi. Jäsenmaksunsa laiminlyöneen jäsenen hallitus voi päätöksellään todeta eronneeksi. 


Yhdistyksen jäsenen tulee vuosittain suorittaa varsinaisen sukukokouksen määräämä jäsenmaksu. Yhdistyksen jäsenistä tulee hallituksen pitää jäsenluetteloa. Kunniajäseneksi voi sukukokous kutsua hallituksen esityksestä yhdistyksen tarkoitusperiä huomattavasti edistäneen henkilön. Kunniajäsen on jäsenmaksusta vapaa. 


Yhdistyksen hallitus valitaan varsinaisessa sukukokouksessa. Hallitukseen kuuluu kahdeksan jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä keskuudestaan tai muista jäsenistä sihteerin ja muut yhdistykselle tarpeelliset toimihenkilöt. samalle henkilölle voidaan osoittaa useampiakin tehtäviä. Hallituksen puheenjohtajasta käytetään myös nimitystä sukuyhdistyksen esimies. Hallitus voi keskuudestaan asettaa valiokuntia erityisten tehtävien hoitamista varten.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään neljä muuta jäsentä on paikalla. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni.

Hallituksen kokouksista on pidettävä pöytäkirjaa. 


Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi yhdessä sihteerin kanssa. 


Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain ja ne on jätettävä tilintarkastajalle tarkastettavaksi viimeistään seuraavan helmikuun kuluessa.

Tilintarkastajien lausunto tilien ja yhdistyksen hallinnon tarkastuksesta on jätettävä viimeistään seuraavan maaliskuun kuluessa hallitukselle. 

10§
Yhdistyksen varsinainen sukukokous pidetään hallituksen kutsusta sen määräämässä paikassa ja aikana joka kolmas vuosi huhti-syyskuun kuluessa ja siitä on ilmoitettava yhdistyksen jäsenille vähintään kahta viikkoa aikaisemmin kutsulla, joka on julkaistu sanomalehdessä tai saatettu tiedoksi kirjeellä. 

11§
Sukukokoukselle valitaan puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjan tarkistajaa.

Todetaan kokouksen laillisuus.

Varsinaisessa sukukokouksessa päätetään seuraavista asioista:

  1. hyväksytään edellisen kauden toimintakertomus
  2. vahvistetaan edellisen kauden tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille
  3. vahvistetaan hallituksen laatima toimintasuunnitelma ja talousarvio
  4. valitaan hallituksen jäsenet seuraavalle kolmivuotiskaudelle
  5. valitaan kaksi varsinaista tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa seuraavan kauden tilejä tarkastamaan
  6. päätetään seuraavana kautena kannettavan vuotuisen jäsenmaksun suuruus
  7. päätetään muista kokouskutsussa ilmoitetuista asioista.
Kokouksen muun ohjelman tulee, mikäli mahdollista, liittyä yhdistyksen tarkoitusperiin. 

12§
Sukukokouksessa jokaisella yhdistyksen läsnä olevalla  jäsenellä, joka on maksanut jäsenmaksunsa, on yhtäläinen äänioikeus. Äänestys on avoin, ellei ole päätetty käyttää suljettua äänestystä. Päätökseksi tulee se mielipide, jonka hyväksi useimmat äänet on annettu, ellei näissä säännöissä määräenemmistöä edellytetä. Mikäli äänet menevät tasan, se mielipide voittaa, jonka puolesta kokouksen puheenjohtaja on äänestänyt.

Äänten ollessa vaaleissa tasan, määrätään tulos arvalla. 

13§
Päätös näiden sääntöjen muuttamisesta, yhdistyksen purkamisesta, kiinteistön ostamisesta, myymisestä tai kiinnittämisestä voidaan tehdä vain jos siitä on kokouskutsussa ilmoitettu. Edellä mainittujen päätösten tekoon tarvitaan 2/3 äänen enemmistö äänestyksessä annetuista äänistä.

Päätös sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta voidaan tehdä varsinaisessa sukukokouksessa, jos sitä on kannattanut 2/3 annetuista äänistä. 

14§
Jos yhdistys purkautuu, on viimeisessä sukukokouksessa päätettävä yhdistyksen omaisuuden käyttämisestä yhdistyksen tarkoitusperiä vastaavalla tavalla tai päätettävä yhdistyksen varojen tai muun omaisuuden luovuttamisesta Sukuyhteisöjen Tuki  ry:lle tai vastaavalle rekisteröidylle järjestölle. 

Nämä säännöt on hyväksytty sukuyhdistyksen perustavassa kokouksessa Rautalammilla 8. päivänä elokuuta 1981.