Sukuseura Rautalammin Pakariset ry:n säännöt


PDF Tulosta Sähköposti

Voimassaolevat säännöt

Voimassaolon alku: 24.08.2023 14:33:24

1
Yhdistyksen nimi on Rautalammin Pakariset ry ja sen kotipaikka on Rautalammin kunta, toimialueena koko maa. 

2
Yhdistyksen tarkoituksena on selvittää suvun vaiheita ja historiaa, vaalia suvun perinteitä ja edistää yhteenkuuluvuuden tunnetta suvun jäsenten keskuudessa. 

3
Tarkoituksensa toteuttamiseksi sukuseura

 - järjestää kokouksia, sukupäiviä, retkiä ja muita sukuseuran toimintaan liittyviä tilaisuuksia

 - kerää ja arkistoi sukua koskevaa tietoutta

 - selvittää suvun vaiheita sekä saattaa tutkimustyön tulokset jäsenten tietoon erilaisilla julkaisuilla

 - pitää yllä luetteloa suvun jäsenistä 

Toimintansa tukemiseksi sukuseura voi ottaa vastaan testamentattua tai lahjoitettua omaisuutta, perustaa rahastoja sekä asianomaisella luvalla järjestää keräyksiä ja arpajaisia.

4
Yhdistyksen jäseneksi voidaan hyväksyä jokainen 18 vuotta täyttänyt, joka polveutuu Rautalammin sukuhaarasta sekä hänen puolisonsa. Yhdistyksen jäsenen alle 18-vuotiaat lapset voivat liittyä seuraan nuorisojäseninä. Heiltä ei peritä jäsenmaksua eikä heillä ole äänioikeutta seuran kokouksissa.

5
Yhdistykseen pyrkivän on ilmoitettava siitä yhdistyksen hallitukselle, joka päättää jäseneksi ottamisesta. Jäsenen, joka haluaa erota yhdistyksestä, on ilmoitettava siitä yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai suullisesti yhdistyksen kokoukselle pöytäkirjaan merkittäväksi. Jäsenmaksunsa laiminlyöneen jäsenen hallitus voi päätöksellään todeta eronneeksi. 

6
Yhdistyksen jäsenen tulee vuosittain suorittaa varsinaisen sukukokouksen määräämä jäsenmaksu. Hallituksen tulee pitää jäsenluetteloa yhdistyksen jäsenistä. Sukukokous voi hallituksen esityksestä kutsua kunniajäseneksi yhdistyksen tarkoitusperiä huomattavasti edistäneen henkilön. Kunniajäseneltä ei peritä jäsenmaksua. 

7                                                                                                                                                            Varsinaisessa sukukokouksessa valitaan yhdistyksen puheenjohtaja sekä hallitus, johon kuuluu vähintään kuusi ja enintään kahdeksan muuta jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä  keskuudestaan tai muista jäsenistä sihteerin ja muut yhdistykselle tarpeelliset toimihenkilöt. Samalle henkilölle voidaan osoittaa useampiakin tehtäviä. Hallituksen puheenjohtajasta käytetään myös nimitystä sukuyhdistyksen esimies. Hallitus voi asettaa keskuudestaan valiokuntia erityisten tehtävien hoitamista varten.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään puolet hallituksen muista jäsenistä on paikalla. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni.

Hallituksen kokouksista on pidettävä pöytäkirjaa. 

8
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai sihteeri kaksi yhdessä.

9
Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain ja ne on jätettävä toiminnantarkastajalle tarkastettavaksi viimeistään seuraavan maaliskuun kuluessa.

10
Toiminnnantarkastajan lausunto tilien ja yhdistyksen hallinnon tarkastuksesta on jäsettävä hallitukselle viimeistään seuraavan huhtikuun kuluessa. 

Yhdistyksen varsinainen sukukokous pidetään hallituksen kutsusta sen määräämässä paikassa ja aikana joka kolmas vuosi kesä-syyskuun kuluessa. Siitä on ilmoitettava yhdistyksen jäsenille vähintään kahta viikkoa aikaisemmin kutsulla, joka on julkaistu sanomalehdessä tai saatettu tiedoksi kirjeellä. Sukukokoukseen on mahdollisuus osallistua myös etäyhteyden välityksellä.

11
Varsinaisessa sukukokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
- valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjan tarkistajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
- todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
- hyväksytään kokouksen työjärjestys
- hyväksytään edellisen kauden toimintakertomus
- vahvistetaan edellisen kauden tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille
- vahvistetaan hallituksen laatima toimintasuunnitelma ja talousarvio
- päätetään hallituksen jäsenten määrä
- valitaan sukuseuran puheenjohtaja seuraavalle kolmivuotiskaudelle
- valitaan hallituksen jäsenet seuraavalle kolmivuotiskaudelle
- valitaan toiminnantarkastaja ja hänelle varahenkilö tarkastamaan seuraavan kauden tilejä
- päätetään vuotuisen jäsenmaksun suuruus seuraavalle kaudelle
- käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Mikäli mahdollista, kokouksen muun ohjelman tulee liittyä yhdistyksen tarkoitukseen.

12
Sukukokouksessa jokaisella yhdistyksen jäsenmaksunsa maksaneella jäsenellä on äänioikeus. Äänestys on avoin, ellei ole päätetty käyttää suljettua äänestystä. Päätökseksi tulee se mielipide, joka on saanut äänten enemmistön. Äänten mennessä tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee, paitsi vaaleissa arpa.

13
Päätös näiden sääntöjen muuttamisesta, yhdistyksen purkamisesta, kiinteistön ostamisesta, myymisestä tai kiinnittämisestä voidaan tehdä vain, jos siitä on ilmoitettu kokouskutsussa. Edellä mainittujen päätösten tekoon tarvitaan 2/3 enemmistö annetuista äänistä.

14
Jos yhdistys purkautuu, on viimeisessä sukukokouksessa päätettävä yhdistyksen omaisuuden käyttämisestä yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen tai päätettävä yhdistyksen varojen tai muus omaisuuden luovuttamisesta Sukuyhteisöjen ry:lle tai vastaavalle rekisteröidylle järjestölle.